Projektinė veikla

 

                                             

ERASMUS+ KA1 programos švietimo darbuotojų mobilumų mokymosi tikslais projektas

„Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“

 

Kauno r. Babtų gimnazijos mokytojai, ugdydami mokinius, kasmet pasiekia puikių rezultatų. Sėkmę lemia tai, kad pedagogai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose profesinį tobulėjimą skatinančiuose renginiuose, seminaruose.

Gimnazijos parengtas mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“ (Nr.: 2019-1-LT01-KA101-060419) yra finansuojamas 12320 eurų iš  ES programos „Erasmus+“ programos fondo.

Projekto trukmė: 2019-06-01 – 2020-12-31.

ERASMUS KA1 programos projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys“ įgyvendinimas prisidės prie Kauno r. Babtų gimnazijos 2019 – 2021 m. strateginio plano sėkmingo įgyvendinimo, kurio pagrindinė prioritetinė kryptis yra "Tobulinti ugdymo(si) kokybę ir formuoti brandžią ir pilietiškai aktyvią asmenybę". Babtų gimnazija siekia tikslo formuoti brandžią ir pilietiškai aktyvią asmenybę, ugdant pozityvią bendradarbiavimo kultūrą, kuriant mokymąsi paremiančią lyderystę. Vienas iš šio uždavinio įgyvendinimo sėkmės kriterijų, siejamas su mokytojų profesiniu dialogu, mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos stiprinimu, gerosios patirties sklaidos organizavimu, efektyvaus ir sėkmingo mokymosi strategijos taikymu pamokoje.

Gimnazijos dalyvavimo idėjos pedagogų mobilumo tarptautinėse veiklose prisidės prie strateginio plano įgyvendinimo, akcentuojant mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimą, pamokos kokybės gerinimą, siekiant šiuolaikinių mokymo(si) metodų taikymą pamokoje pasaulinių ir Europinių dimensijų kontekste.

Pagrindiniai projekto tikslai:

1.    Gerinti pamokos kokybę, siekiant šiuolaikinių mokymo(si) metodų panaudojimo, neatsiejant mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo.

2.    Plėtoti mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, akcentuojant IKT, tarpdalykinio integravimo, užsienio kalbos žinių panaudojimą mokinių ugdyme(si).

 

3. Aktyvinti gimnazijos bendruomenės dalyvavimą visuomenės gyvenime, siekiant Europos dimensijos tarptautiškumo stiprinimo.

Projekto metu bus organizuoti trys mobilumai, kurių kiekviename dalyvaus po du mokytoju. Jie atrinkti pagal paraiškoje nurodytus kriterijus Atrankos komiteto (Dir.Įsak. 2019-06-20 V-100):

1. Siekiant plėtoti mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, akcentuojant IKT, tarpdalykinio integravimo, užsienio kalbos žinių panaudojimą mokinių ugdyme Ispanijoje kursuose "IKT mokymui ir  mokymuisi" kovo mėn. dalyvaus vienas mokytojas ir gimnazijos administracijos vadovas.

2. Siekiant pamokos kokybės gerinimo, naudojant šiuolaikinius mokymo(si) metodus, neatsiejant mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo Kroatijoje kvalifikacijos tobulinimo kursuose "Mokymosi motyvacijos didinimo klasėje strategija" balandžio mėn, dalyvaus du mokytojai.

 

3. Siekiant įvairių mokymo(si) metodų, tarpdalykinio integravimo, užsienio kalbos žinių panaudojimą mokinių ugdyme vienas(-a) mokytojas(-a) ir pagalbos mokiniui specialistas(ė) dalyvaus Italijoje vyksiančiuose kvalifikacijos kursuose.

Tikime, kad šis programos „ERASMUS+“ projektas "Inovatyvus mokytojas - motyvuotas mokinys" taps pagrindu tolesnei gimnazijos plėtrai ir modernizavimui ugdymo srityje, veiklos kokybės užtikrinimui, tarpinstitucinio partnerystės tinklo kūrimui.

 

Projekto koordinatorė

 Ramona Švelginaitė


Babtų gimnazija nuo 2008 m. dalyvauja Mokyklų tobulinimo programoje (MTPplius), kuri finansuojama iš Europos regioninės  plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir nacionalinių lėšų.


Gimnazija dalyvauja šiuose programos projektuose: „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ ir „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.

Projekto pirmame etape biblioteka – informacinis centras buvo aprūpintas įranga ir baldų komplektu už 26045,53 Lt. Antrame etape - už 45651,3 Lt. Bibliotekos lankytojai ir darbuotojai džiaugiasi 15 kompiuterių, daugiafunkciniu kopijavimo aparatu, dokumentų kamera, dokumentų įrišimo įrenginiu, nešiojamuoju kompiuteriu, projektoriumi ir naujais baldais. Šių priemonių dėka bibliotekos darbuotojai dar efektyviau gali teikti edukacinę pagalbą tiek mokiniams, mokytojams, tiek visai Babtų mietelio bendruomenei.

Informacinių technologijų priemonės tiekiamos gamtos mokslų kabinetų infrastruktūrai gerinti. Chemijos, fizikos, muzikos, dailės kabinetai yra aprūpinti  priemonėmis už 96837,39 Lt (pirmame etape). Iš viso gauta priemonių už 115135,89 Lt. Antrame etape atnaujinti chemijos kabineto baldai  už 13350 Lt.

Mokiniai ir mokytojai tobulina mokymąsi, gerėjant edukacinei kabinetų aplinkai. Kabinetai turi stacionarius kompiuterius, projektorius, namų kino sistemą (muzikos kab.), spausdintuvus, nešiojamuosius kompiuterius, muzikos instrumentus.